صرافی فغانی

راه اندازی دوباره خدمات ارزی حضوری

صرافی فغانی از فردا ( دوشنبه 15 ژوئن ۲۰۲۰ برابر با 26 خرداد ۱۳۹۹ ) پذیرای شما بزرگواران بوده و خدمات ارزی بصورت حضوری عرضه خواهد شد .

همکارها و مراجعین گرامی

صرافی فغانی از فردا ( دوشنبه 15 ژوئن ۲۰۲۰ برابر با 26 خرداد ۱۳۹۹ ) پذیرای شما بزرگواران بوده و خدمات ارزی بصورت حضوری عرضه خواهد شد .

با سپاس و آرزوی بهروزی

صرافی فغانی

۱۳۹۹/۰۳/۲۵
عمومی