صرافی فغانی

تغییر قیمت هفته ای که گذشت

تغییر قیمت پوند در هفته ای که گذشت

تغییر قیمت هفته ای که گذشت

۱۳۹۹/۰۸/۰۴
ارز